Regulamin konkurs FB

Regulamin konkursu „Tenis Challenge Januszkowo Sport Resort”
(Dalej: Regulamin)

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Konkurs „Tenis Challenge Januszkowo Sport Resort” (Dalej: Konkurs) jest organizowany przez Ninva Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kozłowo 13-124 , Januszkowo 27, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, NIP: 9840190622, REGON: 280329266, (dalej: Organizator).
 • Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 • Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania Nagród i nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 • Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (Dalej: Uczestnik) może być pełnoletnia osoba fizyczna, również osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna/przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, wyrażonej na piśmie, pod rygorem jej nieważności.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne i prawne.

§ 3 Przedmiot Konkursu

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nagranie filmiku z wykonanym challengem polegającym na odbiciu 25 razy piłki tenisowej raz od ramy rakiety raz od naciągu, zaproszenie 5 osób do zabawy oraz oznaczenie w poście profilu Organizatora, PZT oraz Michała Dombka.
 • Uczestnik na swoich mediach społecznościowych w publicznym poście udostępnia filmik z wykonanym zadaniem.
 • Materiał powinien zostać oznaczony #januszkowochallenge

§ 4 Nagroda

 • Nagrodą w Konkursie jest voucher na Weekend dla dwóch osób w Januszkowo Sport Resort ze śniadaniami oraz wstępem na korty / 2h dziennie.

§ 5 Czas trwania

 • Konkurs trwa do 28.02.2021
  Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę.
 • Wskazanie zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 07.03.2021. Zwycięzca zostanie o tym fakcie poinformowany indywidualnie.
 • Zwycięzca Konkursu powinien w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników potwierdzić przyjęcie nagrody.
 • W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę Konkursu lub późniejszej rezygnacji o zwycięstwie zostanie poinformowany kolejny Uczestnik, którego zgłoszenie Komisja Konkursowa wybrała w następnej kolejności.
 • W sytuacji braku potwierdzenia uczestnictwa przez kolejnego Zwycięzcę Konkursu lub późniejszej jego rezygnacji zasady wskazane w ust. 5 powyżej będą miały analogiczne zastosowanie także do kolejnego Zwycięzcy.
 • Nagroda przepada w przypadku braku potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez wszystkich wyłonionych Zwycięzców.
 • Zwycięzca konkursu samodzielnie pokrywa koszty dojazdu do Januszkowo Sport Resort oraz ewentualnych dodatkowych posiłków.

§ 6 Komisja Konkursowa

 • Zgłoszenia konkursowe będzie oceniała Komisja Konkursowa.
  Komisja wyłoni najciekawszy jej zdaniem film i wybierze zwycięzcę Konkursu.
 • Komisja wskaże także dwa kolejne filmy, które będą uznawane za zwycięskie w przypadku braku potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody lub późniejszej rezygnacji pierwszej osoby.

§ 7 Oświadczenia

 • Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu według zasad opisanych w § 3 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku w przypadku zwycięstwa, w szczególności wyraża zgodę na zamieszczenie w social mediach Organizatorów (w szczególności Facebook, Instagram) oraz na stronach internetowych Organizatorów:
  informacji o fakcie wyłonienia Zwycięzcy,
  zdjęć ze spotkania.

§ 8 Dane osobowe

 • Dane osobowe Zwyciezcy są przetwarzane przez Organizatorów dla celów organizacji Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. W powyższym zakresie Organizator występują w charakterze administratorów danych osobowych Uczestnika.
 • Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych pod adresem korespondencyjnym Organizatora oraz mailowo: recepcja@januszkowosportresort.pl
 • Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 • W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,
  e) przeniesienia danych do innego administratora danych,
  f) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, mogą na podstawie decyzji Organizatorów zostać zdyskwalifikowani, w tym może w stosunku do nich zostać podjęta decyzja Organizatorów o utracie prawa do Nagrody lub wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie będzie miał § 5 ust. 5-7 Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, w tym zgodnie z ust. 1 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych lub przedłożenia wskazanych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w powyższym zakresie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie prawa do Nagrody lub wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie będzie miał § 5 ust. 5-7 Regulaminu.
 • W uzasadnionych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, np. odnośnie przedłużenia terminu na dokonywanie Zgłoszeń, zawieszenia organizacji Konkursu. Wprowadzone zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
 • Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który skutecznie zgłosi akces do Konkursu
 • Reklamacja powinna być złożona z informacją, iż dotyczy ona konkursu „Tenis Challenge Januszkowo Sport Resort” na adres Organizatora.
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformują o nowym czasie jej rozpatrzenia.
 • Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.januszkowosportresort.pl
Januszkowo Sport Resort

Czekamy na wiadomość

  Imię:


  E-mail:


  Treść wiadomości:


  This will close in 20 seconds